De Medezeggenschapsraad (MR)


Elke basisschool is verplicht om een MR te hebben. Het doel van de MR is dat ouders en personeel kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR geen besluiten nemen over het leer- en zorgplan, veranderingen in onderwijskundige doelstellingen, het reglement en zaken op het vlak van veiligheid, gezondheid en welzijn. Bij andere onderwerpen is advies van de MR benodigd, denk hierbij aan beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag van personeel, taakverdeling, vakantierooster en nieuw- of verbouw van de school.

 

Onderwerpen die in de MR van ’t Kompas aan de orde komen zijn ondermeer de formatie, de financiën van de school (begroting), het onderhoud van gebouw, tuin en plein, schoolplan en –gids en veiligheid (ARBO / BHV / ontruimingsoefening). Verder wordt gesproken over beleidzaken, bijvoorbeeld over pesten, mobiele telefoons, seksuele voorlichting, etc.

 

De MR bestaat uit 2 ouders (Marije Zuidhof en Ingeborg Luimes) en 2 personeelsleden (Ada Vlasman en Nienke van Norel). De MR vergadert minimaal 1 keer per kwartaal en de directie is bij elke vergadering aanwezig. Het jaarverslag en de notulen van de MR vergaderingen kunt u lezen op de website van de school. Mocht u vragen of suggesties hebben voor de MR, neem gerust contact op met één van bovengenoemde leden.